Category

Uncategorized

ایده های نو

By | Uncategorized | No Comments

چه محصول یا خدماتی نوآوری محسوب می شود ؟

:محصول یا خدماتی نوآورانه است که حداقل 1 مورد از 3 جنبه زیر را داشته باشد
محصول یا خدمات در هلند جدید یا ناشناخته باشد
یک تکنولوژی جدید برای تولید، توزیع یا بازاریابی است
ایده  از نوآوری سازمانی برخوردار باشد

:ایده همچنین باید از خصوصیات ذیل برخوردار باشد
ایده در چارچوب سیاست بخش های مهم اقتصاد هلند باشد، بخش انرژی، درمان، غذا و کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان و شهرسازی، آب و صنایع شیمیایی
ایده شامل توسعه محصولات یا خدمات جدید باشد
ایده درباره ارائه ترکیبات جدید از یک محصول در بازار باشد
ایده شامل مسئولیت پذیری اجتماعی در سرمایه گذاری باشد
رویکرد ایده  صرفه جویی در انرژی داشته باشد
رویکرد  ایده توجه به مسائل زیست محیطی/ زیست پایدار باشد
ایده هوشمند و خلاقانه باشد
ایده از یک نوآوری اجتماعی برخوردار باشد