چه محصول یا خدماتی نوآوری محسوب می شود ؟

:محصول یا خدماتی نوآورانه است اگر حداقل 1 مورد از 3 جنبه زیر را داشته باشد

محصول یا خدمات در هلند جدید یا ناشناخته است
یک تکنولوژی جدید برای تولید، توزیع یا بازاریابی است
ایده  از نوآوری سازمانی برخوردار است

:موارد به صورت نمونه بدین عبارت است

ایده  در چارچوب سیاست بخش های مهم اقتصاد هلند باشد، شامل انرژی، درمان، غذا و کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان و شهرسازی، آب و صنایع شیمیایی
ایده شامل توسعه محصولات یا خدمات جدید باشد
ایده ارائه ترکیبات جدید از یک محصول در بازار باشد
ایده شامل مسئولیت پذیری اجتماعی در سرمایه گذاری باشد
رویکرد ایده  صرفه جویی در انرژی داشته باشد
رویکرد  ایده توجه به مسائل زیست محیطی / ریست پایدار باشد
ایده هوشمند و خلاقانه باشد
ایده از یک نوآوری اجتماعی برخوردار باشد